Новый дизайн без рекламы
1
На полку
41
3 359
0 %
Скорость: 1x
Автопауза: выкл
00:33
00_00_Prot_V_V_Zenkovskiy istoriya russkoy filosofii tom 1
03:24
00_01_Soderzhanie
00:41
00_02_Ot izdatelstva
04:43
00_03_Ot redaktsii
02:45
00_04_Predislovie
00:53
00_05_01_Vvedenie
07:23
00_05_02_Vvedenie
03:47
00_05_03_Vvedenie
05:17
00_05_04_Vvedenie
06:33
00_05_05_Vvedenie
10:03
00_05_06_Vvedenie
02:19
00_05_07_Vvedenie
07:23
00_05_08_Vvedenie
18:53
00_05_09_Vvedenie
14:40
01_01_01_Glava I_Do epohi Petra Velikogo
08:42
01_01_02_Glava I_Do epohi Petra Velikogo
10:58
01_01_03_Glava I_Do epohi Petra Velikogo
06:34
01_01_04_Glava I_Do epohi Petra Velikogo
04:09
01_01_05_Glava I_Do epohi Petra Velikogo
08:03
01_01_06_Glava I_Do epohi Petra Velikogo
09:18
01_01_07_Glava I_Do epohi Petra Velikogo
13:51
01_01_08_Glava I_Do epohi Petra Velikogo
02:47
01_01_09_Glava I_Do epohi Petra Velikogo
07:51
01_01_10_Glava I_Do epohi Petra Velikogo
03:01
01_01_11_Glava I_Do epohi Petra Velikogo
04:28
01_02_01_Glava II_XVIII-yy vek
09:46
01_02_02_Glava II_XVIII-yy vek
04:26
01_02_03_Glava II_XVIII-yy vek
04:19
01_02_04_Glava II_XVIII-yy vek
07:03
01_02_05_Glava II_XVIII-yy vek
04:45
01_02_06_Glava II_XVIII-yy vek
14:32
01_02_07_Glava II_XVIII-yy vek
10:31
01_02_08_Glava II_XVIII-yy vek
07:40
01_02_09_Glava II_XVIII-yy vek
12:18
01_02_10_Glava II_XVIII-yy vek
05:03
01_02_11_Glava II_XVIII-yy vek
13:35
01_02_12_Glava II_XVIII-yy vek
06:24
01_02_13_Glava II_XVIII-yy vek
09:53
01_03_01_Glava III_Nachalo svetskoy kultury v Rossii
07:09
01_03_02_Glava III_Nachalo svetskoy kultury v Rossii
08:47
01_03_03_Glava III_Nachalo svetskoy kultury v Rossii
04:31
01_03_04_Glava III_Nachalo svetskoy kultury v Rossii
07:23
01_03_05_Glava III_Nachalo svetskoy kultury v Rossii
13:36
01_03_06_Glava III_Nachalo svetskoy kultury v Rossii
08:45
01_03_07_Glava III_Nachalo svetskoy kultury v Rossii
11:07
01_03_08_Glava III_Nachalo svetskoy kultury v Rossii
04:58
01_03_09_Glava III_Nachalo svetskoy kultury v Rossii
10:51
01_03_10_Glava III_Nachalo svetskoy kultury v Rossii
04:06
01_03_11_Glava III_Nachalo svetskoy kultury v Rossii
08:06
01_03_12_Glava III_Nachalo svetskoy kultury v Rossii
16:20
01_03_13_Glava III_Nachalo svetskoy kultury v Rossii
02:51
01_03_14_Glava III_Nachalo svetskoy kultury v Rossii
03:00
01_03_15_Glava III_Nachalo svetskoy kultury v Rossii
07:35
02_01_01_glava I_Filosofiya v vysshih shkolah
09:54
02_01_02_glava I_Filosofiya v vysshih shkolah
07:32
02_01_03_glava I_Filosofiya v vysshih shkolah
07:54
02_01_04_glava I_Filosofiya v vysshih shkolah
15:36
02_01_05_glava I_Filosofiya v vysshih shkolah
06:13
02_01_06_glava I_Filosofiya v vysshih shkolah
16:18
02_01_07_glava I_Filosofiya v vysshih shkolah
14:02
02_01_08_glava I_Filosofiya v vysshih shkolah
03:54
02_01_09_glava I_Filosofiya v vysshih shkolah
13:59
02_01_10_glava I_Filosofiya v vysshih shkolah
06:54
02_01_11_glava I_Filosofiya v vysshih shkolah
07:29
02_02_01_Glava II_«Arhivnye yunoshi»
06:20
02_02_02_Glava II_«Arhivnye yunoshi»
05:44
02_02_03_Glava II_«Arhivnye yunoshi»
13:25
02_02_04_Glava II_«Arhivnye yunoshi»
08:22
02_02_05_Glava II_«Arhivnye yunoshi»
10:46
02_02_06_Glava II_«Arhivnye yunoshi»
05:30
02_02_07_Glava II_«Arhivnye yunoshi»
09:25
02_02_08_Glava II_«Arhivnye yunoshi»
04:55
02_02_09_Glava II_«Arhivnye yunoshi»
12:49
02_02_10_Glava II_«Arhivnye yunoshi»
07:54
02_02_11_Glava II_«Arhivnye yunoshi»
15:54
02_02_12_Glava II_«Arhivnye yunoshi»
23:27
02_02_13_Glava II_«Arhivnye yunoshi»
18:36
02_02_14_Glava II_«Arhivnye yunoshi»
06:20
02_02_15_Glava II_«Arhivnye yunoshi»
05:51
02_03_01_Glava III_Vozvrat k tserkovnomu mirovozzreniyu
10:35
02_03_02_Glava III_Vozvrat k tserkovnomu mirovozzreniyu
08:41
02_03_03_Glava III_Vozvrat k tserkovnomu mirovozzreniyu
08:07
02_03_04_Glava III_Vozvrat k tserkovnomu mirovozzreniyu
16:03
02_03_05_Glava III_Vozvrat k tserkovnomu mirovozzreniyu
10:56
02_03_06_Glava III_Vozvrat k tserkovnomu mirovozzreniyu
09:08
02_03_07_Glava III_Vozvrat k tserkovnomu mirovozzreniyu
06:50
02_03_08_Glava III_Vozvrat k tserkovnomu mirovozzreniyu
32:18
02_03_09_Glava III_Vozvrat k tserkovnomu mirovozzreniyu
05:17
02_03_10_Glava III_Vozvrat k tserkovnomu mirovozzreniyu
11:05
02_03_11_Glava III_Vozvrat k tserkovnomu mirovozzreniyu
04:13
02_03_12_Glava III_Vozvrat k tserkovnomu mirovozzreniyu
05:13
02_04_01_Glava IV_I_V_Kireevskiy_Yu_F_Camarin_K_S_Aksakov
18:08
02_04_02_Glava IV_I_V_Kireevskiy_Yu_F_Camarin_K_S_Aksakov
09:25
02_04_03_Glava IV_I_V_Kireevskiy_Yu_F_Camarin_K_S_Aksakov
16:31
02_04_04_Glava IV_I_V_Kireevskiy_Yu_F_Camarin_K_S_Aksakov
14:43
02_04_05_Glava IV_I_V_Kireevskiy_Yu_F_Camarin_K_S_Aksakov
09:21
02_04_06_Glava IV_I_V_Kireevskiy_Yu_F_Camarin_K_S_Aksakov
06:42
02_04_07_Glava IV_I_V_Kireevskiy_Yu_F_Camarin_K_S_Aksakov
07:56
02_04_08_Glava IV_I_V_Kireevskiy_Yu_F_Camarin_K_S_Aksakov
13:21
02_04_09_Glava IV_I_V_Kireevskiy_Yu_F_Camarin_K_S_Aksakov
07:21
02_04_10_Glava IV_I_V_Kireevskiy_Yu_F_Camarin_K_S_Aksakov
04:44
02_04_11_Glava IV_I_V_Kireevskiy_Yu_F_Camarin_K_S_Aksakov
03:43
02_04_12_Glava IV_I_V_Kireevskiy_Yu_F_Camarin_K_S_Aksakov
07:10
02_05_01_Glava V_Gegelyanskie kruzhki
19:09
02_05_02_Glava V_Gegelyanskie kruzhki
10:49
02_05_03_Glava V_Gegelyanskie kruzhki
15:45
02_05_04_Glava V_Gegelyanskie kruzhki
20:04
02_05_05_Glava V_Gegelyanskie kruzhki
04:24
02_05_06_Glava V_Gegelyanskie kruzhki
06:39
02_05_07_Glava V_Gegelyanskie kruzhki
09:38
02_05_08_Glava V_Gegelyanskie kruzhki
22:21
02_05_09_Glava V_Gegelyanskie kruzhki
12:37
02_05_10_Glava V_Gegelyanskie kruzhki
10:36
02_06_01_Glava VI_A_I_Gertsen (1812–1870)
22:27
02_06_02_Glava VI_A_I_Gertsen (1812–1870)
24:28
02_06_03_Glava VI_A_I_Gertsen (1812–1870)
18:53
02_06_04_Glava VI_A_I_Gertsen (1812–1870)
10:54
02_06_05_Glava VI_A_I_Gertsen (1812–1870)
12:44
02_06_06_Glava VI_A_I_Gertsen (1812–1870)
08:36
02_06_07_Glava VI_A_I_Gertsen (1812–1870)
05:33
02_07_01_Glava VII_Filosofskoe dvizhenie
09:25
02_07_02_Glava VII_Filosofskoe dvizhenie
08:39
02_07_03_Glava VII_Filosofskoe dvizhenie
07:37
02_07_04_Glava VII_Filosofskoe dvizhenie
05:44
02_07_05_Glava VII_Filosofskoe dvizhenie
02:12
02_07_06_Glava VII_Filosofskoe dvizhenie
10:55
02_07_07_Glava VII_Filosofskoe dvizhenie
04:11
02_07_08_Glava VII_Filosofskoe dvizhenie
05:16
02_07_09_Glava VII_Filosofskoe dvizhenie
11:09
02_07_10_Glava VII_Filosofskoe dvizhenie
18:05
02_07_11_Glava VII_Filosofskoe dvizhenie
06:14
02_08_01_glava VIII_Perelom v russkoy zhizni
03:29
02_08_02_glava VIII_Perelom v russkoy zhizni
10:46
02_08_03_glava VIII_Perelom v russkoy zhizni
11:36
02_08_04_glava VIII_Perelom v russkoy zhizni
11:12
02_08_05_glava VIII_Perelom v russkoy zhizni
10:16
02_08_06_glava VIII_Perelom v russkoy zhizni
08:22
02_08_07_glava VIII_Perelom v russkoy zhizni
07:07
02_08_08_glava VIII_Perelom v russkoy zhizni
17:30
02_08_09_glava VIII_Perelom v russkoy zhizni
11:07
02_08_10_glava VIII_Perelom v russkoy zhizni
04:55
02_09_01_Glava IX_Polupozitivizm v russkoy filosofii XIX-go veka
11:49
02_09_02_Glava IX_Polupozitivizm v russkoy filosofii XIX-go veka
14:26
02_09_03_Glava IX_Polupozitivizm v russkoy filosofii XIX-go veka
06:32
02_09_04_Glava IX_Polupozitivizm v russkoy filosofii XIX-go veka
10:00
02_09_05_Glava IX_Polupozitivizm v russkoy filosofii XIX-go veka
10:39
02_09_06_Glava IX_Polupozitivizm v russkoy filosofii XIX-go veka
06:14
02_09_07_Glava IX_Polupozitivizm v russkoy filosofii XIX-go veka
06:56
02_09_08_Glava IX_Polupozitivizm v russkoy filosofii XIX-go veka
07:26
02_09_09_Glava IX_Polupozitivizm v russkoy filosofii XIX-go veka
17:47
02_09_10_Glava IX_Polupozitivizm v russkoy filosofii XIX-go veka
12:26
02_09_11_Glava IX_Polupozitivizm v russkoy filosofii XIX-go veka
06:16
02_09_12_Glava IX_Polupozitivizm v russkoy filosofii XIX-go veka
04:03
02_09_13_Glava IX_Polupozitivizm v russkoy filosofii XIX-go veka
06:08
02_09_14_Glava IX_Polupozitivizm v russkoy filosofii XIX-go veka
04:09
02_10_01_Glava X_Preodolenie sekulyarnoy ustanovki
05:05
02_10_02_Glava X_Preodolenie sekulyarnoy ustanovki
10:51
02_10_03_Glava X_Preodolenie sekulyarnoy ustanovki
03:36
02_10_04_Glava X_Preodolenie sekulyarnoy ustanovki
09:19
02_10_05_Glava X_Preodolenie sekulyarnoy ustanovki
05:37
02_10_06_Glava X_Preodolenie sekulyarnoy ustanovki
02:35
02_10_07_Glava X_Preodolenie sekulyarnoy ustanovki
04:39
02_10_08_Glava X_Preodolenie sekulyarnoy ustanovki
13:06
02_10_09_Glava X_Preodolenie sekulyarnoy ustanovki
05:55
02_10_10_Glava X_Preodolenie sekulyarnoy ustanovki
07:30
02_10_11_Glava X_Preodolenie sekulyarnoy ustanovki
10:23
02_10_12_Glava X_Preodolenie sekulyarnoy ustanovki
07:54
02_10_13_Glava X_Preodolenie sekulyarnoy ustanovki
03:43
02_10_14_Glava X_Preodolenie sekulyarnoy ustanovki
03:56
02_11_01_Glava XI_«Pochvenniki»
12:35
02_11_02_Glava XI_«Pochvenniki»
08:49
02_11_03_Glava XI_«Pochvenniki»
13:05
02_11_04_Glava XI_«Pochvenniki»
04:00
02_11_05_Glava XI_«Pochvenniki»
21:56
02_11_06_Glava XI_«Pochvenniki»
11:54
02_11_07_Glava XI_«Pochvenniki»
27:16
02_11_08_Glava XI_«Pochvenniki»
11:05
02_11_09_Glava XI_«Pochvenniki»
05:59
02_11_10_Glava XI_«Pochvenniki»
07:47
02_11_11_Glava XI_«Pochvenniki»
03:51
02_11_12_Glava XI_«Pochvenniki»
03:25
02_12_01_Glava XII_K_Leontev_V_V_Rozanov
11:18
02_12_02_Glava XII_K_Leontev_V_V_Rozanov
06:01
02_12_03_Glava XII_K_Leontev_V_V_Rozanov
17:51
02_12_04_Glava XII_K_Leontev_V_V_Rozanov
10:19
02_12_05_Glava XII_K_Leontev_V_V_Rozanov
09:28
02_12_06_Glava XII_K_Leontev_V_V_Rozanov
15:02
02_12_07_Glava XII_K_Leontev_V_V_Rozanov
04:59
02_12_08_Glava XII_K_Leontev_V_V_Rozanov
09:55
02_12_09_Glava XII_K_Leontev_V_V_Rozanov
09:33
02_12_10_Glava XII_K_Leontev_V_V_Rozanov
11:34
02_12_11_Glava XII_K_Leontev_V_V_Rozanov
07:08
02_12_12_Glava XII_K_Leontev_V_V_Rozanov
04:47
02_12_13_Glava XII_K_Leontev_V_V_Rozanov
02:43
02_12_14_Glava XII_K_Leontev_V_V_Rozanov
01:31
02_12_15_Glava XII_K_Leontev_V_V_Rozanov

История русской философии. Том 1 автор читает Владимир Сушков

История русской философии. Том 1
Время звучания: 30:05:08
Добавлена: 19 декабря 2016
1. История русской философии. Том 1
Обзор российской философии от Сковороды до Леонтьева и Розанова.
«Выпуская в свет настоящую книгу, над которой я работал несколько лет, считаю нужным предпослать ей небольшое предисловие.
Написать историю русской философии было моей давней мечтой. С 1910 г. я собирал материалы для этой работы, не оставлял ее и тогда, когда очутился заграницей. Особое значение приобрели для меня в этом отношении лекции по истории русской философии, которые я несколько раз читал для старшего курса Богословского Института. Именно на этих лекциях я имел возможность много раз проверять мою основную концепцию, сложившуюся в итоге моих занятий. Подготовляя к печати настоящую книгу, я вновь внимательно изучил все источники – насколько они доступны: были мне, – и в итоге этих кропотливых занятий моя основная точка зрения на развитие русской философской мысли еще более окрепла во мне.
«Мне могут сделать упрек в том, что я не только излагаю и анализирую построения русских философов, но и связываю эти построения с общими условиями русской жизни. Но иначе историк — и особенно историк философской мысли — поступать не может. Насколько в русской философии, несмотря на ее несомненную связь и даже зависимость от западно-европейской мысли, развились самостоятельные построения, они связаны не только с логикой идей, но и с запросами и условиями русской жизни. Насколько мне удалось вскрыть внутреннее единство и диалектическую связность в развитии русской философии, я старался представить это в своей книге с максимальной объективностью.»
Подписаться на новые комментарии
Комментарии
Для написания комментария авторизуйтесь.
Комментариев ещё не добавлено.